За Издателството

Издателството на Техническия университет – София /ИТУС/ е наследник на закрития през 2001 г. Издателско-полиграфически комплекс /ИПК/ и създаденото по-късно Малко предприятие „Университетско издателство”.

Намира се в структурата на Научноизследователския сектор към университета и е на пряко подчинение на Зам. Ректора по научна и приложна дейност.

През годините ИТУС променя визията си с внедряване на нови техника и технологии за отпечатване, с увеличаване асортимента и подобряване качеството на продукцията.

Издателството е регистрирано в Народна библиотека „Св. Кирил и Методии” към системата за международен обмен ISBN и ISSN – съответно за нови и периодични издания.